Kosuyolu Kalp Derg: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1.
ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Stent Trombozunu Öngörmede Trombosit-Lenfosit Oranının Kullanışlılığı
Usefulness of Platelet-Lymphocyte Ratio to Predict Stent Thrombosis in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction
doi: 10.4274/khj.88597  Sayfalar 81 - 85
Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız, Murat Yüksel, Ahmet Korkmaz, Mesut Aydın, Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Sıddık Ülgen
Makale Özeti | Tam Metin PDF (215 kere görüntülendi)

2.
Anestezi Altında Karotis Endarterektomi ile Karotis Arter Stentin Karşılaştırmalı Sonuçları: Retrospektif Analiz ve Litaratürün Gözden Geçirilmesi
Comparative Results for the Carotid Artery Stenting Versus Carotid Endarterectomy with Regional Anesthesia: Retrospective Analysis and Review of the Literature
doi: 10.4274/khj.83803  Sayfalar 86 - 90
Murat Günday, Mehmet Özülkü, Tonguç Saba, Erkan Yıldırım, Rafi Doğan, Ayşe Canan Yazıcı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (154 kere görüntülendi)

3.
Semptomu Olan Yüksek Riskli Hastalarda Karotis Arter Stentleme: Tek Merkez Deneyimi
Carotid Artery Stenting in Symptomatic High Risk Patients: A Single Center Experience
doi: 10.4274/khj.6734  Sayfalar 91 - 94
Ahmet Çağrı Aykan, İlker Gül, Tayyar Gökdeniz, Ezgi Kalaycıoğlu, Turan Turhan, İhsan Dursun, Engin Hatem, Mustafa Çetin, Şükrü Çelik
Makale Özeti | Tam Metin PDF (155 kere görüntülendi)

4.
Serum Visfatin Seviyesi ve Koroner Arter Hastalığı
Serum Visfatin Levels and Coronary Artery Disease
doi: 10.4274/khj.00710  Sayfalar 95 - 99
Mete Gürsoy, Egemen Duygu, Abdulkadir Faruk Hökenek, Füsun Gülcan, Barbaros Kınoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (157 kere görüntülendi)

5.
Septal Defektlerin Perkütan Yolla Kapatılması; Tek Merkez Deneyimi
Percutaneous Treatment of Septal Defects; A Single-Center Experience
doi: 10.4274/khj.6808  Sayfalar 100 - 104
Rezzan Deniz Acar, Müslüm Şahin, Mustafa Bulut, Burak Öztürkeri, Mehmet Fatih Yılmaz, Mustafa Yıldız, Muhsin Türkmen, Cevat Kırma
Makale Özeti | Tam Metin PDF (135 kere görüntülendi)

6.
İzole Koroner Arter Ektazilerinde Serum Ürik Asit ve C-reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Serum Levels of Uric Acid and C-reactive Protein in Isolated Coronary Artery Ectasia
doi: 10.4274/khj.36036  Sayfalar 105 - 109
Aydın Rodi Tosu, Mustafa Yurtdaş, Mahmut Özdemir, Murat Selçuk, Nesim Aladağ, Yemlihan Ceylan, Tayyar Akbulut, Yüksel Kaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (153 kere görüntülendi)

7.
Bir Bölge Dal Hastanesinin Minimal İnvazif Kalp Cerrahisi Deneyimleri
Minimally Invasive Cardiac Surgery Experiences in a District Branch Hospital
doi: 10.4274/khj.85570  Sayfalar 110 - 113
Tanıl Özer, Murat Yücel, İlker Mataracı, Muhammet Onur Hanedan, Ufuk Sayar, İzzet Emir
Makale Özeti | Tam Metin PDF (150 kere görüntülendi)

8.
Merkezimizde Miyokardiyal Köprüleşmenin Anjiografik Sıklığı
Angiographic Prevalence of Myocardial Bridging in Our Department
doi: 10.4274/khj.64936  Sayfalar 114 - 117
Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Murat Karamanlıoğlu, Mehmet Özgeyik, Celal Kilit, Taner Şen, Basri Amasyalı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (195 kere görüntülendi)

9.
Sol İnternal Torasik Arter Kullanılarak ve Kullanılmayarak Koroner Arter Bypass Cerrahisine Giden Yaşlı Hastalarda Komplikasyonların Karşılaştırılması
Comparison of Complications in Elderly Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery with or without Use of the Left Internal Thoracic Artery
doi: 10.4274/khj.55707  Sayfalar 118 - 123
Mustafa Aldemir, Devrim Eroğlu, Fahri Adalı, Mustafa Emmiler
Makale Özeti | Tam Metin PDF (147 kere görüntülendi)

10.
Kombine karotid endarterektomi ve koroner baypas cerrahisinde deneyimlerimiz
Surgical experiences in concomitant carotid endarterectomy and coronary artery bypass surgery
doi: 10.4274/khj.09825  Sayfalar 124 - 127
Bayram Yılmazkaya, Sami Gürkahraman, Alaa Hijazi, Murat Ercişli, Deniz Demir, Aytekin Yeşilay
Makale Özeti | Tam Metin PDF (181 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Yüzey Elektrokardiyografiden Saptanan P Dalga Dispersiyonu ve Atriyal Fibrilasyon
P Wave Dispersion Detected from the Surface Electrocardiography and Atrial Fibrillation
doi: 10.4274/khj.5244  Sayfalar 128 - 130
Banu Şahin Yıldız, Alparslan Sahin, Mustafa Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF (134 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Penetran Kardiyak Yaralanmaların Kalp Akciğer Pompası Olmayan Bir Hastanede Cerrahi Tedavisi
Penetran Kardiyak Yaralanmaların Kalp Akciğer Pompası Olmayan Bir Hastanede Cerrahi Tedavisi
doi: 10.4274/khj.5201  Sayfalar 131 - 134
Yusuf Karavelioğlu, Emrah Ereren, Ali Kemal Erenler, Adem İlkay Diken, Adnan Yalçınkaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (181 kere görüntülendi)

13.
Semptomatik İki Taraflı Ciddi İç Karotis Atardamarı Darlığında İki Aşamalı Revaskülarizasyon Tedavisi-Karotis Atardamar Stentleme ve Karotis Endarterektominin Aynı Hastada Ardışık Uygulaması
Two-Stage Revascularization Treatment of Symptomatic Bilateral Severe Internal Carotid Artery Stenosis-Consecutive Application of Carotid Artery Stenting and Carotid Endarterectomy in Same Patient
doi: 10.4274/khj.5197  Sayfalar 135 - 137
Celal Kilit, Ahmet Aksoy, Tayfun Aydın, Nail Sirek
Makale Özeti | Tam Metin PDF (118 kere görüntülendi)

14.
Sol Ventrikülde Mid-Kaviter Gradiyente Neden Olan Yalancı Tendon
False Tendon Causing Mid-Cavitary Gradient in Left Ventricle
doi: 10.4274/khj.5184  Sayfalar 138 - 139
Özlem Özcan Çelebi, Savas Çelebi, Okan Gülel
Makale Özeti | Tam Metin PDF (122 kere görüntülendi)

15.
Kronik Total Oklüzyon (KTO) Girişiminin Nadir Bir Komplikasyonu: Korsair Mikro-Kateter Ucunun Kılavuz Tel ile Delinmesi
A Very Rare Complication of Chronic Total Occlusion (CTO) Intervention: Tip of Corsair Micro-Catheter Punctured By Guide-Wire
doi: 10.4274/khj.5143  Sayfalar 140 - 142
Müslüm Şahin, Serdar Demir, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Mehmet Muhsin Türkmen
Makale Özeti | Tam Metin PDF (130 kere görüntülendi)

16.
Sol Atriyumun Primer Benign Schwannomu
Primary Benign Schwannoma of the Left Atrium
doi: 10.4274/khj.4988  Sayfalar 143 - 144
Selim Aydın, Fırat Hüsnü Altın, Yücesin İsmail Arslan, Aybanu Gökçen Tuygun, Fikri Yapıcı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (118 kere görüntülendi)

17.
Hipoplastik Sağ Ventrikül, Triküspit Atrezisi, Subaortik Ventriküler Septal Defekt ve Büyük Arterlerin D-Transpozisyonu Olan Çift Çıkışlı Sol Ventrikül; 2-D Ekokardiyografik Tanı
Hypoplastic Right Ventricle, Tricuspid Atresia, Double-outlet Left Ventricle with D-Transposition of the Great Arteries and Subaortic Ventricular Septal Defect; 2-D Echocardiographic Diagnosis
doi: 10.4274/khj.4979  Sayfalar 145 - 147
Osman Yılmaz, Ömer Kılıç, Nilay Hakan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (142 kere görüntülendi)

18.
Surgical Treatment of Device Related Complications in Congenital Heart Diseases Treated with Percutaneous Modalities
Surgical Treatment of Device Related Complications in Congenital Heart Diseases Treated with Percutaneous Modalities
doi: 10.4274/khj.5098  Sayfalar 148 - 150
Ahmet Barış Durukan, Emrah Ereren, Hasan Alper Gürbüz, Lawand Qaradaghi
Makale Özeti | Tam Metin PDF (121 kere görüntülendi)

ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
19.
Arkus Aortanın Sakküler Anevrizması
Saccular Aneurysm of the Aortic Arch
doi: 10.4274/khj.5014  Sayfa 151
Yusuf Karavelioğlu, Emrah Ereren, Adnan Yalçınkaya, Adem İlkay Diken
Makale Özeti | Tam Metin PDF (136 kere görüntülendi)

EDİTÖRE MEKTUP
20.
Jet Lag, Kalp Hızı ve Melatonin
Jet Lag, Heart Rate and Melatonin
doi: 10.5578/khj.4858  Sayfa 152
Mustafa Yıldız, Banu Şahin Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF (108 kere görüntülendi)

 

LookUs & Online Makale